Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu udzielenie informacji o tym, jakiego rodzaju dane osobowe o  Państwu gromadzimy oraz w jaki sposób są one przetwarzane na stronie internetowej http://zmb.pl/pl/, zwanej dalej „Stroną Internetową”.

Definicje

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1),

Administrator danych – osoba fizyczna, osoba prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie bądź wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO

Dane osobowe –dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośredn,io zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,  zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO,

Osoba fizyczna – osoba, której dane osobowe są przetwarzane przed administartora, użytkownik strony internetowej, kandydat do pracy,

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla użytkowników strony internetowej

(na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO)

 1. Administratorem danych osobowych ( dalej „Administrator”) jest Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki sp. z o.o.,  ul.  Dworcowa 47D, Golina, 63-200 Jarocin. Skontaktować można się z nami listownie na adres: ul. Dworcowa 47d, Golina, 63-200 Jarocin, w formie elektronicznej (e-mail): rodo@zmb.pl oraz telefonicznie:  +48 62 747 09 00
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

– przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  na nowe stanowiska pracy. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy znajduje się w zakładce Praca.

Powyższe jest realizowane na podstawie Pana/Pani dobrowolnie wyrażonej zgody,  czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w sytuacji prowadzenia procesu rekrutacyjnego za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa oraz dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

– zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorzeczyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO,

– w celu kontaktu z osobą, która wypełniła i przesłała formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych zawartych w formularzu kontaktowym jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, to jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczącej działalności gospodarczej.

 1. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Administrator realizuje wskazane cele, w  tym upoważnionym pracownikom utrzymującym infrastrukturę IT.
 2. Przysługuje Pani/Panu:
 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia;
 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania lub dopóki nie ustaną przyczyny przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie- w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania sprzeciwu;
 • prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania – możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • prawo do wycofania zgody – w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o  wyrażoną zgodę, można ją wycofać w  każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe są przechowywane:
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –  przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu wniesienia sprzeciwu
 • do czasu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie w sytuacjach przetwarzania danych osobowych w oparciu o tę przesłankę,
 • w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem umożliwiającym zrealizowanie odpowiednich celów przetwarzania danych osobowych występujących na Stronie Internetowej.
 2. Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w  tym profilowania.
 1. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw
 1. W celu zgłoszenia swojego żądania lub zadania pytań odnośnie uprawnień, o których mowa w ust. 4 Informacji o przetwarzaniu danych osobowych możesz skontaktować się z nami:
 1. pod adresem e-mail: rodo@zmb.pl,
 2. listownie na adres: Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki sp. z o.o.,  ul.  Dworcowa 47D, Golina, 63-200 Jarocin,
 3. telefonicznie 627470900
 1. Jeśli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, ma prawo zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 2. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.
 3. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o  przyczynach opóźnienia.
 4. Odpowiedź udzielana jest mailowo lub pisemnie. Może być udzielona ustnie na żądanie podmiotu danych, jednakże Administrator będzie zmuszony innymi sposobami potwierdzić tożsamość osoby, której dane dotyczą.
 1. Sposoby zbierania danych na Stronie Internetowej
 1. 1.Dobrowolnie wprowadzone dane w formularzu kontaktowym – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularza kontaktowego.
 2. 2.Poprzez gromadzenie plików „cookies” – patrz „Polityka cookies”.
 1. Polityka cookies

1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Wśród nich mogą być:

1) informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,

2) adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,

3) informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej.

2. Pliki cookies, o których mowa w ust. 1, to pliki tekstowe wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, służą do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową.

 1. Dane , o których mowa w ust. 1-2 , wykorzystywane są w celu:

a) prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,

b) monitorowania stanu sesji,

c) analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

4. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie  przeglądarce stron www.

V. Zmiana Polityki Prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

VI.    Monitoring

Na terenie Zakładu Przemysłu Miesnego Biernacki Sp. z o.o. stosowany jest monitoring wizyjny, miejsca monitorowane są odpowiednio oznaczone.

1. Zastosowanie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i ochrony  mienia ZPM Biernacki Skup i Hodowla Bydła Sp. z o.o., zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

2. Administratorem danych osobowych uzyskanych z monitoringu  jest  Zakład  Przemysłu Mięsnego BIERNACKI Sp. z o.o., z siedzibą Golina, ul. Dworcowa 47d, 63-200 Jarocin

3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek.

4. Zapisy z monitoringu będą dostępne i przeglądane tylko w przypadku podejrzenia o popełnienie przestępstwa i/lub wykroczenia, naruszenia wewnętrznych wytycznych lub w ramach kontroli oraz w celu wyjaśnienia kwestii bezpieczeństwa.

5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane
w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

6. Dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych nieprawidłowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do ograniczenia ich przetwarzania, jeśli uważa, że są one nieprawidłowe lub
że przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub administrator nie potrzebuje już tych danych osobowych do celów przetwarzania.

8. Każdy posiada prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jednak może mieć
to miejsce tylko w zakresie, w jakim ich przetwarzanie nie jest wymagane prawem.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux